توجه کنید که به اصطلاح “متحدین” و گویا دوست بین المللی ما چه هیولایی بوده و با چه کسی عهد و پیمان بسته بودیم؟
مطمین هستم با این نام (جنرال جیمس ماتیز) که به “گرگ درنده” مشهور است و زمانی در نظام دست نشانده وارداتی در کشور ما که همه کاره سیاسی و نظامی بود و در از بین بردن زیرساخت ها؛ خلع نظامی و اخراج افراد کارفهم بیرحمانه عمل کرد و در دوران حکومت ترامپ وزیر دفاع مقرر گردید و قبلاً هم قوماندان قوای مرکزی قوای مسلح امریکا بود و نیز زمانی رهبری عملیات شرق نزدیک جنگ عراق و کویت را هم به عهده داشت.
حتی ترامپ در جمع هوادارانش در سینسیناتی گفت: “سگ دیوانه ماتیس را به عنوان وزیر دفاع تعیین می کنم او بهترین است.”

خصوصیات درندگی وی چنین اسا که در همان آوان کاری اش در افغانستان پنهان نمیکند در زمینه مینویسد:
1-

شما به افغانستان بیایید و ببینید که مردهای این کشور چطور زنان خود را بخاطر امتناع از پوشیدن حجاب مورد شکنجه قرار میدهند. شما میدانید که آنها انسان نیستند. واقعیت را می گویم. به همین خاطر کشتن آنها برای تان یک سرگرمی است و دقیقا کشتن آنها با مرمی تفنگ بسیار جالب است.
2-

شما می توانید شخص مودب و حرفه ای باشید، اما باید همیشه پلان آنرا داشته باشید که چطور شخصی را که در مسیر راه شما قرار گرفته، نابود نمایید.
3-

در مسیر ما قرار نگیرید. زیرا در غیر آن کسانیکه زنده خواهند ماند، خواهند نوشت که ما در اینجا خواهیم ساخت هزاران سال آینده خواهیم بود.

با اینکه این مطلب چندین سال قبل از طریق همین دریچه نیز به نشر رسیده است؛ ولی برای آنعده افرادی که پیهم دست آورهای رژیم خونین جمهوریت را نشخوار میکنند و شب و روز در فراق دوستان بین المللی خویش هستند درسی باشد که باید به سکوت مرگبار فرو روند و این جنایت را تکرار نکنند.
در حقیقت گرگ درنده را نگهبان گوسپندان گماشته بودند و این خود معلوم میگردد که ما با چه کسی عهد و پیمان دوستی بسته بودیم؟!

عطا صفوی