نظر وزیر خارج سابق رومانی

زمزمه های تقسیم اوکراین میان چهار کشور اروپائی!

هر چه به زمستان نزدیک می شویم، ستون های اتحادیه اروپا و اعضای ناتو متزلزل تر می شود و حرکت های خلاف مسیر جنگی و اقتصادی غرب

“آندری مارگا” وزیر امور خارجه سابق کشور رومانی (عضو ناتو از شرق اروپا) در جریان معرفی کتاب خود در شهر “آلبا یولیا” گفت: “مرزهای کنونی اوکراین “مصنوعی” هستند و این کشور باید اراضی خود را واگذار کند. کی‌یف باید ترانس کارپاتیا را به مجارستان، گالیسیا را به لهستان، بوکوینووا را به رومانی، و دنباس و کریمه را به روسیه واگذار کند. اگر این تقسیم اوکراین با هماهنگی آمریکا، روسیه، آلمان، اوکراین و چین صورت نگیرد، آن وقت درگیری ادامه خواهد داشت و اروپا متضرر می شود

پیک نت!