برنامه‌ی ۱۵۷ ج
افشای جنایات آکامی علومِ قبیله.
همه القاب دانش‌گاهی و مصطلحات فارسی را پشتو کردند.