عبدالواحد فيضی
سخنی چند برچرند گويی ها و دروغ پراگنی های توهين آميز فقيرمحمد ودان
(پيرامون تأسيس حزب دموکراتيک خلق افغانستان وسقوط حکومت جمهوری افغانستان درآغازسال دوم دهه نود ترسايی)

(بخش پنجم)

http://www.sapidadam.com/posts/afghanistan/10181