با عرض سلام !

خوب به یاد دارم که در آخرین روز های حکومت دوکتور نجیب الله یاران نزدیکش بخاطر منافع شخصی به او پشت کردند و او را تنها گذاشتند.

من دو روز قبل سخنان آقای داکتر عمر زاخیوال وزیر اسبق مالیه و شخص مورد اعتماد آقای غنی را شنیدم که میگفت عامل همه بدبختی ها آقای اشرف غنی است، از شنیدن این صحبت ها و دیگر یاران آقای غنی که در حاکمیت آقای غنی صاحب همه چیز شده اند به این نتیجه رسیدم که روز بد برادر ندارد.

شاید جناب آقای غنی به این باور باشد که اگر تعداد زیادی به من پشت کرده اند یک تعدادی من را بغل میکنند از جمله آقای اجمل احمدی سرپرست افغانستان بانک یا خانم رنگینه حمیدی سرپرست وزارت معارف.

جناب آقای غنی در کشور ما مانند آقای اجمل احمدی و دیگران که آقا بلی شما اند و از مرحمت و لطف شما زیاد خورده و برده اند در میان مردم افغانستان نه ریشه ی دارند و نه بیشه ی باور داشته باشید که در روز دشوار فرار را بر قرار ترجیح میدهند، شما میمانید و سرنوشت تلخ…

احمد سعیدی