رحمت الله نبیل

تورن جنرال باید از ستر جنرال معذرت بخواهد . تورن جنرال احمد زی ق قول اردوی ۲۰۹ شاهین اخلاق و پرنسیب نظامی را زیر پا گذاشته است ؛ رتبه آقای احمدی زی تورن جنرال است
و رتبه عبدالرشید دوستم ستر جنرال به اساس نظام عسکری تورن جنرال حق ندارد به شخصیکه رتبه سترجنرالی دارد متلک گوید و تاخت و تاز نماید ، جدا ازاینکه ستر جنرال عبدالرشید دوستم معاون نخست ریاست جمهوری است . بناََ نیاز هست تا جناب تورن جنرال مستقیما از رتبه سترجنرالی معذرت بخواهد .