وداع به “قهرمان یک روزه” سمنگان

هارون میر زاده

به نظر می رسد در شرایط افغانستان قهرمان شدن برای چند دقیقه و یا چند ساعت خیلی آسان است و حفظ مقام قهرمانی در برابر چالش ها خیلی دشوار است. زمانیکه جناب عبدالکریم خدام والی سابق سمنگان جسورانه و مثل نور بلخ در برابر خود کامگی و توطئه های ارگ ایستادگی کرد و گفت به جز از “تصمیم مردمم و جمعیت اسلامی به کسی تن نمی دهم”، همه او را بحیث ظهور قهرمان جدید نگاه کردند. جمعیت اسلامی نیز بی درنگ از آن حمایت کرد. اما در ظرف کمتر از ۲۴ ساعت نه جمعیت به وعده هایش وفا کرد و نه آقای خدام. بدین ترتیب آقای خدام لقب قهرمانی و افتخار مردم ترکمن را به حریفش تسلیم کرد.
چنانچه او خود کلید دفترش را به والی تحمیلی ارگ با شکوه خاص تسلیم کرد. در بدل آن مقام معاون شورای معروف به طالب پرستان فاسد را از آن خود کرد. کجا شد قهرمان آرمانهای مردم محروم ترکمن؟
شورای مفت خوران طالب پرست کجا و مقام ولایت سمنگان کجا؟
واقعیت اینست که جمعیت اسلامی افغانستان یک نام میان تهی، فاقد جسارت سیاسی و ستراتیژی است. رهبری جمعیت اسلامی در زیر فشار سفیر آمریکا “بادار” اشرف غنی رئیس جمهور پوشالی کشور بد بخت افغانستان، والی خود را قربانی والی گلبدینی دشمن قسم خورده خود کرد.