شبکه های اطلاعاتی به عمد، دسته جات عقب گرا و عصبی را در هرات تجمع داده و اکمال می کنند.

به قول آذریون متین، «راه‌پیمایی «بلاها» در هرات بر ضد برنامۀ «ستارهء افغان» شبکهء تلویزیونی طلوع!

درحقیقت همین «باورها» ریشۀ مفکورۀ «طالبانیزم» و «داعشیزم» است. تا زمانی که با این‌ها مبارزه نکنیم، در برابر «دهشت‌افگنان دینی» پیروز نمی‌شویم!

اشاره: حکومت مرکزی که خود بخشی از پروژه فرامرزی داعش است، درکشتن راه پیمایان تحصیل یافته با دست باز عمل کرد اما دربرابر عناصری که امنیت اجتماعی و سلامت روانی مردم را با عربده کشی های خویش ضربه می زنند، و یارو ویاور انتحاری های گمراه اند؛ همسویی دارد.

 داعش وطالب تنها سلاح بردوشی و گذر از گردنه های کوهستانی وزیرستان و عبور به خاک افغانستان نیست.راه پیمایی آشغال های مفت خور و لواطت کاران «حجره ای» در هرات تحت نام علما برضد برنامه «ستاره افغان» تجسم کامل طالبانیزم است و نشان از آن دارد که بازی اطلاعاتی ایران در نزدیکی مرزهای شرقی اش همزمان با صعود گراف  تنش با حکومت ترامپ، به سرعت دارد آرایش جدیدی را به نمایش می گذارد. کوبیدن اماکن مقدسه نیز بخشی از برنامه حساب شده جنگ مخفی به هدف قمچین زدن بر آشوب گری های عوام علیه حضور امریکا درافغانستان است.گزارشنامه افغانستان