زبیگنیو برژینسکی:نظم نوین جهانی علیه روسیه ، بر روی ویرانه های روسیه ساخته خواهد شد.

یکی موضوعات مهم رسانه های گروهی امروز ، تحویل تانک های آلمانی و آمریکایی به اوکراین است.کشورهای غربی آشکار از ادامه جنگ بر علیه روسیه صحبت میکنند ، و وزارت خارجه روسیه امروز اعلام کرد که تحویل دادن تانک به اوکراین ، اعلام جنگ علیه روسیه است.
امروز در اوکراین بیشتر از ۴۰ کشور بر علیه روسیه می جنگند.دو خط سیاسی در این اواخر در اوکراین مشاهده میشود:
۱-

خط آمریکایی و اروپایی
۲-

خط بریتانیا -خزری هرکدام از این دو خط اهداف خود را دنبال میکنند.
سفر سه روز پیش بوریس جانسون به کی یف کاملا سیاست بریتانیا را آشکار کرد.
برای غرب پیروزی در اوکراین خیلی حیاتی است ، و هم چنین برای روسیه.
تکلیف جهان در اوکراین تعیین میشود،

اگر روسیه تسلیم شود و یا شکست بخورد و سازش کند ، آنوقت پیروزی برای غرب محسوب میشود و آغاز فروپاشی روسیه و قطب اقتصادی در حال شکل گیری اورسیا… و تشکیل دولت خزرها در اوکراین و بخشی از روسیه و…..

اگر غرب تسلیم شود و یا شکست بخورد و سازش کند ، آنوقت پیروزی روسیه
منجر به فروپاشی کامل نظم قدیمی در جهان ، فروپاشی اروپا ، عقب نشینی آمریکا به منطقه یا اتحاد اقتصادی – صنعتی آکوس منجر میشود.
آنوقت چند قطبی یا منطقه ای شدن جهان تسریع میشود ، و ما وارد نظم جدیدی میشویم ، تمام نهاد های جهانی فرو خواهد پاشید ، و با نشست ۵ کشور جهان آمریکا ، روسیه ، هند ، چین و برزیل نظم جدیدی شکل خواهد گرفت.
بریتانیا می تواند از دوحالت پیروز خارج شود :
-اگر غرب پیروز شود ، بریتانیا دولت خزرها را تشکیل میدهد ، آسیای مرکزی و ماورای قفقاز را زیر کنترل خود در می آورد. و ترکیه هم متحد او خواهد بود، آن چیزی آمریکا از آن می ترسد، یا اینکه سازش برای تقسیم غنایم بین آمریکا و بریتانیا صورت میگیرد.

اگر روسیه پیروز شود ، اروپا از هم می پاشد و بریتانیا بخشی از اروپا را تحت کنترل خود درمی آورد،
– ترکیه بین این دو وضعیت بازی میکند که کدام طرف پی0 از زبیگنیو برژینسکی:نظم نوین جهانی علیه روسیه ، بر روی ویرانه های روسیه ساخته خواهد شد.
والستانی.ا

صدیقه وین گارتنر