نماینده آلمان در مجلس خطاب به بقیه

فراموش نکنید نتیجه جنگ دوم
و رسیدن روس ها به برلین را

دولت فرانسه که زیر فشار تظاهرات میلیونی مردم در شهرهای این کشور علیه سیاست بازنشستگی است، همچنان در کنار امریکا و آلمان پول و سلاح به اوکراین می فرستد با این امید که روسیه شکست خورده و میان جبهه ناتو تقسیم شود. در تظاهرات روز گذشته فرانسه قریب 2 میلیون نفر به خیابانها آمدند.

در آلمان هنوز حرکت میلیونی در خیابانها آغاز نشده که این باز می گردد به روحیه و فرهنگ محتاط آلمانی، اما در مجلس این کشور بحث ها جدی است. روز گذشته “پتر بیسترون”، نماینده مجلس آلمان درباره ارسال تانک آلمانی به اوکراین گفت:

همکاران عزیز! شما در اینجا در مورد چیزهای جالبی صحبت می کنید. این که تانک های آلمانی را به جنگ علیه روسیه در اوکراین بفرستیم . یادتان رفته پدربزرگ های ما (درجنگ دوم) قبلاً سعی کردند این کار را انجام دهند و سرانجام کار به کجا انجامید؟ رنجی وصف ناپذیر همراه با میلیون ها کشته از هر دو طرف و سرانجام تانک های روسی به برلین رسیدند. سیاست خارجی، ارسال تانک نیست بلکه دیپلماسی است. باید راه حل مشترک برای تفاهم و سازش را جستجو کرد

پیک نت!