گنادی زوگانف رهبر حزب کمونیست فدراتیف روسیه،بمناسبت روز یادبود از لینن رهبر زحمتکشان جهان گفت:
از لینن بیاموزید و در برابر هرنوع مشکلات پیروز شوید.
جنگ امروزی را در اوکراین،انگلوساکسونها دامن زده اند و حمایت می کنند و در فکر آن هستند که پیروز می شوند،این خواب و خیال را به گور خواهند برد.
ما 15 میلیون نیروی ریزفی و بزرگترین زرادخانه اتمی داریم که به دشمن مجال آنرا نمی دهیم که به خاک ما قدم بگذارد و با استعمال هرنوع سلاح به سرنوشت ناپلیون و هتلر دچارش می کنیم…
توصیه ام به آلمانی ها این است:
تاریخ تان را فراموش نکنید،بعد از ختم جنگ جهانی دوم،ما از شما انتقام نگرفتیم،بلکه به شما بسیار زیاد کمک و آبادی کردیم

ارسالی

Paikar Raseh