پرواز بمب افکن استراتژیک روسیه

نشست جنگی امریکا و ناتودر آلمان برای جنگ با روسیه

روسیه، در آستانه نشست ناتو و امریکا در رامشاید آلمان که مرکز نظامی ناتو در این کشور است، دو بمب افکن استراتژیک Tu-160 خود را بر فراز اقیانوس منجمد شمالی به پرواز در آورد. یعنی در نزدیک ترین نقطه به امریکا. نشست رامشاید برای بررسی کمک تسلیحاتی به اوکراین تشکیل شده و در واقع نشان میدهد که امریکا و ناتو می خواهند تمام امکانات نظامی و انسانی خود را برای جنگ با روسیه بسیج و به خط کنند. مدت پرواز بمب افکن روسیه بیش از ۱۰ ساعت گزارش شده است

.پیک نت