داده نمایی اسپوتنیک، کشورهایی که بیشترین هزینه های نظامی در جهان را دارند، به شما معرفی می کند .
طبعاً ایالات متحده امریکا رتبه اول را دارد.