برنامه‌ی ۲۰۶
با پوزش که نسبت نبود بلدیت به امکانات تخنیکی برنامه‌ی ۲۰۵ در اول چندان درست ثبت نشد.
ببرک کارمل شخصیت بی تکرار تاریخ