صدراعظم آلمان

طرح انزوای روسیه دراجلاس گروه 20 شکست خورد

نشانه هائی بتدریج آشکار می شود که خبر از عقب نشینی های ناتو در اوکراین و پذیرش مذاکره با روسیه است. دراین میان هم دبیرکل ناتو و هم صدراعظم آلمان که دارای وزن ویژه در اتحادیه اروپاست سخنانی را بر زبان آورده اند که احتمال بالا را تائید می کند.

صدراعظم اعظم آلمان که از سفر مهم به چین و دیدار و مذاکره با رهبر آن کشور بازگشته است روی گذشته گفت: طرح انزوای روسیه در اجلاس گروه 20 در “بالی” با شکست روبرو شد. البته نظرات دیگری نیز در مورد اوکراین وجود دارد. اما آنها به حساب نمی آیند.

خبرگزاریپ

DPA

آلمان اشاره می کند که کشورهایی در گروه ۲۰ را تشکیل میدهند از محکوم کردن عملیات ویژه روسیه در اوکراین خودداری کردند

پیک نت