دانش آموز، دانشگاه، دانشكده، دانشجو واژه هاي پٌركار بٌرد در كشور است از اينرو اين كلمه ها از اسارت و زنداني شدن خود در سايه تعصب فاشيست ها ناليده اند فرياد برآوردند كه به كدام گناه و جرم نكرده محكوم شده اند؟! چه بسا واژه ها و جمله هاي بوده اند در شهرها و دهكده ها در بستر خاك در سكوت و عدم حاكميت پارسي زبانان نام و نشان شان را فاشيست ها دفن كرده اند كه هيچ صداي بلند نشده است

ستيزه جويان مكتب فكري محمود طرزي دير زماني است در پيكار با زبان و فرهنگ پارسي بر خواسته اند اما بعد از انتقال قدرت سياسي توسط مارشال پوشالي، عبدالله و قانوني به فاشيست ها در بٌن هر روز عرصه را براي فارسي زبانان تنگ تر فشارها را بيشتر تبليغات را بر عليه زبان و فرهنگ پارسي گسترده تر كردند تا جايي رسيد بر سر راه فارسي زبانان خط و نشان كشيدند در دانشگاه پوهنتون در دانشكده پوهنزي بگويند و بنام زبان بيگانه و ايراني بودن مردم ما را از سخن گفتن با زبان نياكان شان در كانون بزرگ حوزه زبان فارسي منع كنند!

فرزندان پير هرات( خواجه عبدالله انصاري) نمي توانند مناجات هاي آرام بخش آن پير شهر را غير از زبان خود آن در سپيده صبح و دل شب زمزمه كنند. يكي از فرزندان شهر هرات (آقاي مايل هروي) در تالار ريش سفيدان (لويه جرگه) كه براي رايزني و تصويب قانون أساسي جمع شده بودند تلاشهاي زيادي كرد تا زبان فارسي به علت گستردگي اش زبان رسمي و اداري كشور قرار گيرد اما به علت عدم فهم سياسي بزرگان فارسي زبان تلاشهاي وي بي نتيجه ماند و با نا اميدي كابل را ترك كرد.

آنهاي كه مي خواهند با زبان و فرهنگ گهر بار پارسي مبارزه كنند و در خيابانها مانند أراذل و اوباش آشوب كنند بايد بدانند هرگز نميتوانند از اسپيكر مسجد نام ابوحنييفه، امام بخاري، امام مسلم، ترمذي و… را حذف كنند و نميتوانند از مدارس ديني و دانشگاه هاي جهان نام طبري، ابن سينا، سعدي، حافظ، مولانا، فردوسي، احمد غزالي، سلمان فارسي و… را پاك كنند.

قبيله گران و ستيزه جوياني كه از زبان فرهنگ و تاريخ پارسي زبانان نمي دانند اين را بايد بدانند مغول ها با آن عظمت اش و آن وحشي گري هاش، آن قتل عام ها و آتش زدن هاش نتوانست زبان و فرهنگ فارسي را نابود كند و در پايان آنها سر تعظيم فرود آورند خود را بخشي از اين فرهنگ و زبان دانستند و به اين زبان افتخار كردند.
راستي چرا فارسي زبانان در شهرشان تابلوها را با دو زبان دري و پشتو مي نويسند
درحالي پشتونها در شهرشان تابلوها را فقط با زبان پشتو مي نويسند؟!

گل امیری