فرید مزدک

هرنیروی که در برابر طالب ایستاده شود و برای سرنگونی رژیم قبیله یی و گذشته پرست طالب مبارزه کند،ستودنی ودرفش دار آزادی،دادخواهی و انسانیت است.

افغانیت و اسلامیتِ طالب،دگر ستیزی طالب،دشمنی با تمدن و امروزی بودن و فارسی ستیزی،آخرین نفس کشیدن نیروی است که برای هژمونی یک قوم جان می کند.

هر صدای ضد طالب بلندتر باد!