برنامه‌ی ۱۸۷-
موضعِ جدیدِ مارشال دوستم قابل تمجید است و مشروط به بی برگشتی. تناسب های جدید را به وجود آوردن مهم است.
احمدِ مسعود مقاومت را به برگشتِ مهره‌های ناکامِ پنجشیری انحصار نکند.