Vereniging Afghaanse Juristen in Europa

گزارش خبری از شرکت هيات انجمن در ۵۱ مین اجلاس شورای حقوق بشر ملل متحد

هیآت دو نفری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا در ۵۱ مین اجلاس شورای حقوق بشر ملل متحد در ۱۳ سپتامبر
۲۰۲۲ در شهر ژنیو کشور سویس اشتراک نمود.
در این اجلاس نماینده گان انجمن هر یک محترمه عفیفه آزادزوی معاون انجمن و محترمه بهار معنوی عضو انجمن
و وکیل مدافع در کشور هالند فعالانه شرکت نموده در معرفی بیشتر انجمن حقوقدانان افغان در اروپا در این اجلاس
سعی و تلاش های قابل ستایش را انجام دادند.
اشتراک هیآت انجمن در این اجلاس پس از آن مورد علاقمندی مسيولین امور شورای حقوق بشر ملل متحد قرار
گرفت که در سوم جون ۲۰۲۲ یک هیآت سه نفری انجمن محترمان هر یک میر عبدالواحد سادات رئیس ، محترمه
عفیفه جان آزاد زوی و محترم یونس فرمان معاون انجمن طی ملاقات در مقر کمشنری حقوق بشر ملل متحد ، شهر
ژنیو با گزارشگر حقوق بشر ملل متحد در امور افغانستان جناب ریچارد بنیت دیدار نموده بودند. در این ملاقات
معرفی و توضیحات هیآت در مورد اهداف، وظایف و فعالیت های انجمن مورد علاقه خاص جناب بنیت قرار گرفته
ایشان همکاری بعدی شان بخاطر شرکت هیآت انجمن در اجلاس شورای حقوق بشر و تداوم دیدار و تماس با انجمن
را با هیآت انجمن وعده نمودند

.

Adres: van Someren Downerlaan 46, 5707 KL Helmond,web. http://www.hoqooq.eu, , KvK No: 53230108, Bank:NL64 ABNA 046 99353 08
Contact:: Nederland (A. Basir Dehzad, tel: (31) 06-19480048, e-mail: b_dehzad@hotmail.com. . Denmarken(M.A. Wahid Sadat, tel;(45)
027294949, E-mail: mir-sadat@hotmail.com. Duitsland: (A. Wase Ghafari, tel:(49) 061589216480, e-mail: a.wasegafari@web.de.


اشتراک دو نماینده انجمن در اجلاس شورای حقوق بشر ملل متحد متشکل از دو حقوقدان ، اعضای انجمن و دوفعال
دفاع از حقوق زن بودند که آنها توانستند در این اجلاس اهداف و موضع انجمن را به تعداد از اشتراک کننده گان و
نماینده گان دولتها و سازمانهای حقوق بشر توضیح و اسناد انجمن را ویسعن در آنجا پخش نمایند. هیآت
انجمن طی این اجلاس با زنان نخبه و فعالان دفاع از حقوق زنان منجمله خانم سراج دیدار و با هم معرفی گردیدند.

قرار بود در روز اول محترمه بهار معنوی بیانیه خویش را از نام انجمن در این اجلاس ایراد نماید، ولی با تآسف به
نسبت تغیر در پروگرام روز اول این کار به روز دوم موکول گردید که ایشان به نست امورات کاری شان دوبار باید
برگشت میکردند. روی همین منظور بیانیه محترمه خانم بهار معنوی درمتون دری و انگلیسی به تعداد از اشتراک
کننده گان بخش و توذیع گردیده بود. « متن دری بیانیه انجمن در این اجلاس را در همین صفحه مطالعه نمائيد»
محترمه عفیفه جان آزاد زوی حقوقدان سابقه دار، معاون انجمن و یکی از فعالان دفاع از حقوق زن افغان میباشد.
محترمه بهار جان معنوی عضو فعال انجمن و یکی از وکلای مدافع صاحب دانش و تجربه طولانی حقوقی در بخش
حقوق خارجیان، حقوق پناهنده گی و حقوق فامیل در کشور هالند بوده و یکی از فعالان حقوق زن و عضو انجمن
وکلای مدافع هالند نیز میباشد.

Adres: van Someren Downerlaan 46, 5707 KL Helmond,web. http://www.hoqooq.eu, , KvK No: 53230108, Bank:NL64 ABNA 046 99353 08
Contact:: Nederland (A. Basir Dehzad, tel: (31) 06-19480048, e-mail: b_dehzad@hotmail.com. . Denmarken(M.A. Wahid Sadat, tel;(45)
027294949, E-mail: mir-sadat@hotmail.com. Duitsland: (A. Wase Ghafari, tel:(49) 061589216480, e-mail: a.wasegafari@web.de.

هیآت انجمن در وجود دو چهره برازنده و فعال انجمن و مدافعان حقوق زن توانست با فعالیت و شهامت قابل تحسین
ازانجمن و شورای رهبری آن نماینده گی نمایند که شورای رهبری بدین وسیله از ایشان سپاسگزاری خاص مینماید.
با حرمت

سکرتریت مسئول انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

متن بیانیه انجمن به زبانهای دری و انگلیسی که میابیستی توسط محترمه خانم بهار معنوی در ۵۱ مین اجلاس شورای
حقوق بشر ملل متحد در نیو ایراد میگردید.
خانم ، آقای رئيس
خانم ها ، اقایان
من به نمایندگی از انجمن حقوقدانان افغان در اروپا میخواهم درین اجلاس ، فریاد مردم مظلوم افغانستان را
بشما برسانم.
مردم مظلوم که جامعه جهانی و دولت امریکا با آنان جفا نموده است و امروز در زیر سیطره طالبانیزیم
ازادی و حقوق شان غصب میگردد.
من صدای کشوری هستم که آماج تروریسم و ذهنیت تکفیری است وبه مرکز امن تروریستان شرارت پیشه جهان
مبدل گردیده است . جنایات هولناک جنگی و جنایات علیه بشریت ، کشتار های گروهی ، مردم ملکی را از حق حیات
محروم میسازد.

Adres: van Someren Downerlaan 46, 5707 KL Helmond,web. http://www.hoqooq.eu, , KvK No: 53230108, Bank:NL64 ABNA 046 99353 08
Contact:: Nederland (A. Basir Dehzad, tel: (31) 06-19480048, e-mail: b_dehzad@hotmail.com. . Denmarken(M.A. Wahid Sadat, tel;(45)
027294949, E-mail: mir-sadat@hotmail.com. Duitsland: (A. Wase Ghafari, tel:(49) 061589216480, e-mail: a.wasegafari@web.de.


من صدای افغانستان و یا سرزمین فاجعه حقوق بشری هستم . مردم که بیشتر از نود فیصد آن در خط فقر قراردارند و
دامن زدن به اختلافات قومی و مذهبی سلامت جامعه شانرا تهدید مینماید.
من صدای اکثریت خاموش افغانستان هستم . اکثریت که قربانی فساد سالاران گردیده و با استبداد قرون وسطایی طالبان
دست و پنجه نرم مینمایند.
من صدای مظلومترین زنان جهان را بشما میرسانم که:
با تبعیض خشن مواجه اند و با تحمیل اپارتاید جنسیتی ( Gender apartheid ) از حیات سیاسی و
اجتماعی حذف میگر دند.
صدای زن ودختر افغان که از حقوق انسانی و تحصیل محروم گردیده اند.
من صدای زن و دختر افغان را که تسلیم استبداد خشن طالب نشده اند و با فریاد اعتراض شان امید برای آینده آزاد
و عادلانه اند بشما میرسانم.
انجمن حقوقدانان افغان در اروپا بخاطر دفاع واقعی از حقوق و ازادی مردم مظلوم افغانستان همه شما را فرا میخواند
تا از استقرار حاکمیت قانون و انفاذ قانون اساسی در افغانستان جانبداری نمایید . مقابله با مجموع بحرانات که
دامنگیر کشورم است و منجمله بحران بزرگ حقوقی و معضله مشروعیت با توسل به قانون اساسی و اعمال حق
حاکمیت ملی توسط مردم ممکن میگردد.

من به جامعه بین المللی که در برابر تراژیدی خونبار کشورم مسؤلیت اخلاقی ( Moral obligation ) دارند ،
مراجعه مینمایم تا در دفاع از داعیه بر حق افغانستان و افغانان صدای تانرا بلند نمایید. در دفاع از مردم مظلوم ما ،
دین انسانی تانرا ادا نمایید و بدفاع از ارزشهای عالی مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر به پا خیزید . تا از سقوط
اقتصادی ، فاجعه حقوق بشر و نابودی افغانستان جلوگیری نماییم .

با حرمت
بوکالت از شوزای رهبری و هیآت ما در این کنفرانس

Mr/ Mrs. Chairman
Friends, ladies, gentlemen
On behalf of the Association of Afghan Lawyers in Europe, I want to convey to you the cry
of the oppressed people of Afghanistan.
The oppressed people who have been persecuted by the International Community and the US
government, and today under the control of the Taliban. Their freedom and rights are being
usurped.
I am the voice of a country that is the epitome of terrorism and takfiri mentality and has
turned into a safe center for the world’s evil terrorists. Horrible war crimes and crimes against
humanity are depriving civilians of their right to life.

Adres: van Someren Downerlaan 46, 5707 KL Helmond,web. http://www.hoqooq.eu, , KvK No: 53230108, Bank:NL64 ABNA 046 99353 08
Contact:: Nederland (A. Basir Dehzad, tel: (31) 06-19480048, e-mail: b_dehzad@hotmail.com. . Denmarken(M.A. Wahid Sadat, tel;(45)
027294949, E-mail: mir-sadat@hotmail.com. Duitsland: (A. Wase Ghafari, tel:(49) 061589216480, e-mail: a.wasegafari@web.de.