در جستجوی حقیت همراه با پروفیسور عنایت الله شهرانی
وقتی جوامع بشری دچار بحران می شود، راه حل آنر از بزرگان خویش می پرسند. رادیو کتاب برای رهایی از بحران کنونی مصاحبه انجام داده است با پروفیسر عنایت الله شهرانی که یکی از مفاخر علمای افغانستان