جنایات بشری وغیرانسانی زیر شعار شریعت اسلامی ,!!!!

گناه اینها این بود که تاجک تبار اند واز ناموس ومنطقه خود در مقابل اشغالگران طالبان پنجابی و وزیرستانی دفاع میکردند

شمار شان اسیران جنگی جبهه ی مقاومت و شمار شان افراد ملکی /غیر نظامی متهم به همکاری به جبهه ی مقاومت که توسط گروه اشغالگر جهل در شهرستان دره عبدالله خیل استان پنجشیر بطور خیلی فجیع تیرباران شده اند و حتی پس از تیرباران شدن گوش و بینی شان را بریده اند