نکات کلیدی در این ویدیو:

– در بدخشان: حمله بر فرهنگ و هویت (مراسم رسمی باید به زبان پشتو آغاز شود).

– تهاجم شوونیسم پشتون/ افغان بر شمال کشور

– پیشنهاد سه گزینه برای راه برون رفت:

یکم: یک دولت دموکراتیک فدرالی

دوم: کشور کنفدرال

سوم: تجزیه

ویدیو: