نجیب عثمان

برنامه‌ی

۱۸۵-
> مؤفقیتِ کنفرانس وین و انتقادی از احمدِ مسعود.
> غرب و پشتونِ سیاسی دوستِ من و تو نیستند.

> https://youtu.be/P2ZVtWvdkh0