من نی، …« ماکسیم گورگی میگفت»:
در جهان سه نوع دزد استند !
١- دزد معمولی
٢- دزد سیاسی
٣- دزد مذهبی
– دزدان معمولی کسانی‌اند که؛
پول، جیب و ساعت، شما را برای سیرکردن شکم‌شان می‌دزدند!

– دزدان سیاسی کسانی‌اند که؛
آینده،
آرزوها،
رویاها،
زندگی،
دسترنج،
آبرو،
سرمایه‌های ملی شما
و حتی مالیات شما را می‌دزدند و چپاول می‌کنند!

دزدان مذهبی کسانی‌ هستند که:
این دنیای زیبایتان را،
جراات اندیشید‌ن‌تان را،
علم و دانش‌تان را،
عقل و خِردتان را،
جشن و شادمانی‌تان را،
سلامتی تن و روان‌تان را،
دارایی‌ و مال‌تان را
می‌دزدند!

تفاوت جالب اینجاست که:
دزدان معمولی شما را انتخاب می‌کنند،
اما دزدان سیاسی را شما انتخاب می‌کنید!
-تفاوت دیگر و بزرگتر اینکه :
دزدان معمولی تحت تعقیب پلیس قرار می‌گیرند و دستگیر می شوند.

– اما دزدان سیاسی و مذهبی؛
توسط قانون و پلیس حمایت و محافظت می‌شوند !

کاپی