اسماعیل فروغی

اتحاد چین و روسیه ــ کابوسی برای امریکای زورگو

اتحاد استراتژیک میان روسیه وچین که ازده سال به اینسو با جدیت به پیش می رود، پس ازبحران اوکراین وپس ازبهانه گیری های تحریک کننده ی امریکا درخصوص تایوان ، استوارترومحکمترازپیش گردیده است . این اتحاد زمانی پایه های پولادین یافت که دوکشور پس ازآخرین سفرولادیمیرپوتین به چین طی بیانیه ی مشترکی اعلام کردند که : « دوستی بین دوکشورهیچ محدودیتی نمی شناسد . »
متکی به همین دوستی بدون محدودیت است که چین و روسیه برای استقرارنظم نوین چندقطبی ، عادلانه ودموکراتیک مستقیماً باهم همکاری کرده و با متانت و جدیت دوشادوش هم به پیش گام بگذارند.
ــ وقتی روسیه وچین اعلام نمودند که : « حق حفاظت از زبان مادری ، حق اتکا بخود ، حق داشتن استقلال اقتصادی ، حق داشتن فن آوری و خودکفایی اقتصادی با شرایط برابر ؛ حق تمام مردم روی زمین است … » ؛
ــ وقتی هردو کشوربصراحت گفتند که: « جهان به ناهنجاری های گذشته برنخواهد گشت و ما صبرنخواهیم کرد تادنیای جدید ، بدون اراده ی ما وملت‌های دیگرِ، شکل بگیرد… » ؛ امریکا ، ناتو وشریکان شان به سرگیچه دچار شده ، هرچه تخریب کرده ، دروغ بگویند وحقایق را پنهان کنند ، نتیجه ی معکوس بدست می آورند .
امریکا و ناتو بخواهند یا نخواهند ، چین و روسیه برای استقرارنظم نوین چندقطبی ، عادلانه ودموکراتیک مستقیماً باهم همکاری کرده و با قاطعیت وجدیت به پیش گام می گذارند.
هردوکشورهمگام با هندوستان، برازیل ، افریقای جنوبی ، ترکیه ، ایران ،برخی کشورهای قدرتمندعربی ، آسیایی ، افریقایی وامریکای لاتین سعی برآن دارند تا جهان را اززیرتسلط استثمارگرانه و زورگویانه ی مالی ، سیاسی ـ نظامی امریکا رهایی بخشیده ، نظم عادلانه ترمالی – سیاسی درجهان برقرار نمایند.
درست درسایه ی همین اتحاد استراتژیک چین ــ روسیه و همکاری و همنوایی کشورهای قدرتمندجهان چون هندوستان و برازیل است که تحریم های کمرشکن امریکا علیه روسیه و چین کمترین اثرمنفی بر روند رشد و تکامل هردوکشورداشته است .
روسیه ، چین ، هندوستان ، ترکیه و برخی کشورهای دیگر برای مقابله ی موثردربرابرتحریم ها ، راهکارهای تازه وشیوه های جدید برای خرید و فروش متاع های شان ایجاد نموده ، اکنون حجم پرداخت های شان را با ارزهای ملی خود چنان افزایش داده وچنان سازوکاری را بوجود آورده اند که تاثیرمنفی تحریم های یکجانبه و تسلط دالر برنظام مالی شان به حداقل کاهش یافته است .
فشرده اینکه :
ــ قدرت نمایی های نظامی ــ امنیتی روسیه درصحنه ی جهانی (بخصوص ایستادن در برابرتوسعه و تجاوز روزافزون ناتو دراوکراین ) ؛
ــ وموازی به آن ایستادن چین دربرابر تحریکات امریکا درتایوان
ــ و پایان دادن دوران انحصارعلمی – تکنولوژیکی امریکا ومتحدینش درجهان توسط چین ؛ ختم تاریخ جهانِ تک قطبی وتسلط سه قرنه ی اروپا وامریکا برسرنوشت جهان را رقم خواهد زد .
وهمین است کابوسی که امریکا را شدیداً عذاب می دهد . فروغی