طا.لبان قبل از کشته شدن الظواهری و بعد از کشته شدن الظواری.
طالبان قبل کشته شدن الظواهری روزانه بطور مداوم کنفرانس های خبری داشتند .نشست های کابینه داشتند امیر خان متقی گاهی با دهاقین بدخشان دیدار می‌کرد گاهی با دهاقین میدان وردک. ملایعقوب با چپلی به پوسته های نوار مرزی میرفت عکس میگرفت. سراج الدین حقانی با هلیکوپتر های بلک هاک به کمک زلزله زدگان پکتیا میرفت. مهمان های عجیب و غریب پاکستانی داشتن . شوق و علاقه شدید به شبکه اجتماعی داشتن و فعالیت کسترده درین شبکه ها داشتن.

اما بعد از کشته شدن الظواهری .

دیگر خبری از کنفراس های خبری نیست. نشست های کابینه وجود ندارد . ملایعقوب ملا برادر ملا حسن غایب هستند. سراج حقانی هم بخاطر گمراه کردن آمریکای ها در دشت کوه زمین های زراعتی عکس میگرد و ادعا می‌کند که در هلمند و گاهی در قندهار است.
خلاصه کلام . فقط یک راکت آمریکای که آنهم انفجاری نبود خواب گروه جهل را حرام ساخته و آنها را از دفاتر کاری مفشن آواره کوه و دشت کرده است.
این راکت آمریکای ایمان به خدا به بهشت و غیرت طالبان را برای مردم آشکار ساخت. و نشان داد که طا‌.لب بی ایمان ترین بی غیرت ترین ترسو ترین و پست ترین انسان های روی زمین هستند.

ٱیینه ی اندیشه ها