روزی به خانه خدا می روید که شیطان رجیم را سنگ بزنید.
روزی در هواپیما ی ساخت کفار نشسته و مشتاق دیدار همان هستید.
آنجا به او سنگ زدید و اینجا به او احترام دارید.
ملا صاحب ها!
نمیدانم شما به خانه خدا احترام دارید و یابه دیدار شیطان ها؟
این شما جوره کمسایی در خانه خدا نبودید؟
این شما در هواپیما امریکا نیستید که به دیدار آنها می روید؟
حالی ملت بیچاره حیران مانده که به کدام عمل شما باور کند که شما کعبه پرست هستید و یا امریکا پرست؟
اما ، هرچه هستید؛ من به صراحت می گویم که بیشرف و پست فطرت هستید.
شما به هیچ اصول و موازین حقوقی و شهروندی پابند نیستید و فقط چند قلاده نوکر و مزدور هستید.
این دو عکس شما نمایندگی از آن دارد

 درگستره زنده گی.