برنامه‌ی ۱۶۳

-ظلم اردوغان و سکوت فرارای های جمهوری ما.
همسران بن‌ لادن لیسانسه‌ها، ظواهری بهانه‌ی خوبی به بایدن.

برنامه‌ی ۱۶۴-
جنایاتِ هولناک داکتر مشاهد.
او بدن انسان ( معلم جمیل ) را شقه می‌کرد.
او در شکنجه‌ بالای بدنِ قربانیان نمک‌ می‌پاشید و خودش لذت می‌بُرد.