ملک ستیز

قتل ایمن الظواهری چگونه اتفاق افتاد؟

این قتل بدون هم‌کاری داخلی از ‌مغز و قلب تالبان با استخبارات و کشف ناممکن بود.

این قتل در هم‌کاری نزدیک CIA-ISI راه‌اندازی شده است. این تروریست معروف حالا دیگر مهره‌ی سوخته برای ISI است. ISI امتیاز بزرگی از امریکا حاصل کرد.

این عملیات هزینه‌ی بالای اقتصادی و سیاسی داشته که هر دو را پاکستان بدست آورده است.

پیامد های این عملیات چیست؟

فضای باز و آزاد افغانستان زمینه را برای مداخلات سایر بازیگران منطقه‌ای باز می‌کند. تالبان به نسبت نبود دولت در افغانستان حق پیگرد حقوقی و سیاسی ندارند.

استخبارات جهانی افغانستان به ویژه کابل و قندهار را به عنوان مرکز مهم پرورش تروریسم رصد بیش‌تر خواهد کرد.

این عملیات نشان داد که تالبان هیچ کنترولی بر فضای افغانستان ندارند و ساختن دولت و نظام به چالش‌های بیش‌تری که تصور می‌شد مواجه خواهد شد.

حضور تروریستان بین‌المللی در مهمان‌خانه های تالبان اعتماد شکسته‌ برای دولت‌های حامی این گروه را به مشکل جدی مواجه خواهد ساخت.

دولت‌های حامی در فشار اذهان عامه حق مداخلات حمایتی را از مردم افغانستان محدود خواهند ساخت.

این عملیات خواب راحت را از چشم رهبران قندهار و کابل و سایر گروه‌های مخفی تروریست در افغانستان ربوده است.

 این عملیات پیچیده دوگانگی و چندگانگی را در میان تالبان سبب می‌شود و اعتماد میان رهبران و جنگندگان را به بحران می‌کشاند.

سه گزینه پیش‌رو کدام‌ها هستند؟

۱.

تالبان به خواست‌های جهان گوش فرا می‌دهند و زمینه را برای کاهش نقش تروریزم بین‌الملل در جغرافیای افغانستان فراهم می‌سازد. ( این سناریو غیر محتمل به نظر می‌رسد.)

۲.

تالبان در هم‌گرایی منطقه‌ای با چین، روسیه و برخی دولت‌های منطقه از جمله ازبیکستان ابتکار جبهه‌ی تازه علیه امریکا را رهبری می‌کند. (این ظرفیت را تالبان ندارند)

۳.

تالبان با نکوهش از عملیات تالبان سیاست جاری خود را در هماهنگی با نیرو های هم‌فکر (حتا تروریستی) توجیه می‌کنند. (این سناریو محتمل به نظر می‌رسد. اما پیامد بدی را برای افغانستان و به ویژه مردم فقیر و بی‌چاره‌ی افغانستان خواهد داشت.)

نتیجه

تالبان با سرنوشت تضعیف محتوم مواجه هستند. فقر، بی‌حکومتی و نبود قانون انفجار درونی، رادیکالیسم تالبانی و هم‌گرایی با تروریسم از برون این گروه را منفجر خواهد کرد. این‌که چقدر طول خواهد کشید بستگی به عمل‌کرد تالبان و حامیان منطقه‌ای به ویژه استخباراتی آن‌ها دارد. اما چیزی‌که روشن است، امنیت و ثبات به رویای همیشگی مردم افغانستان تبدیل شده و به زودی‌ها قابل دسترس نیست.