برنامه‌ی ۱۶۱-
گذرگاه با محمدعثمان نجیب.

جوابِ آقای هیکل.
احتمالِ قحطی ‌و انفلاسیون در اروپا.
تادیه‌ی رشوه به شهزاده‌ی انگلیس از سوی عربستان.
روسیه برنده‌ی جنگ.
گذرگاهِ واخان و معضله‌ی جدید به افغانستان.
شاهانِ وطن‌فروش‌ِ افغانستان.
دیسانتِ قوای جدیدِ خارجی در ارزگان.