کسیکه وطنش را مردمش را به پرتگاه سقوط نابودی عمدا قصدا

روبرو کرد ‌ حالا خودش را به کوچه حسن چپ میزند ‌

ﮔﺮﮒ ﺩﺭ ﻟﺒﺎﺱ ﻣﯿﺶ

ﺑﻪﻇﺎﻫﺮ ﻧﯿﮑﻮﮐﺎﺭ ﻭ ﻣﺼﻠﺢ ﻭﻟﯽ ﺩﺭ ﺑﺎﻃﻦ ﻓﺎﺳﺪ ﻭ ﺭﯾﺎﮐﺎﺭ.

. خر را که به عروسی می‌برند برای خوشی نیست، برای آبکشی است

گفتار و رفتار هر کس بر اساس ذات و درونیات اوست.

یعنی کسی که توطئه می‌کند تا دیگران را به دردسر بیندازد، خودش

دچار دردسر و گرفتاری می‌شود.

کل عمر این خائن ملی مداری دزد در دزدی خیانت جنایت وطنفروشی

جاسوسي غلامی چاپلوسی دستبوسی خارجی‌ها گدائی گذشت.

بردارانش کابل بانک به سرقت بردند ،زمینهای، قندهار را بنام

شهرک عینو غضب نمودن. یک برادرش عبداللاحد در قاچاق مواد

مخدر نسبت عدم پرداخت‌ حق دیگران کشته شد.

دو برادر دیگرش کل کشور را دزدیدن ‌ووووووووو.

حالا این خائن هر روز داعیه‌ی پدرانه می‌سراید.

گدا دیروز ملیاردر آمروز.
نور کابل