افغانستان در چنگال استعمار
پاکستان به وسیله آدمکشان کراییثریا بها

دیگر افغانستان استقلال سیاسی، اقتصادی، حق خود ارادیت، حاکمیت ارضی و حتا هویت فرهنگی و ملی ندارد. چه بخواهید و چه نخواهید، چه غرور ملی کاذب تان جریحه دار شود و چه رگ غیرت اوغانی تان متورم، کشور تان مستعمره و صوبه پنجم پاکستان است و امیرالمومنین تان سفیر پاکستان و سرنوشت ساز تان رییس ISI و منابع زیرزمینی تان ثروت دست نخورده پاکستان، زنان اسیر و دختران بیسواد تان حلال به عقد نکاح تا لبان، فرهنگ تان، زبان بی زبان تان، لباس تان، شعور تان، غرور، بی غرور تان همه یکسره پاکستانیزه شده است. مردم تان در لجنزار فقر می‌میرند و اما روز صدها هزار تن زغال سنگ، این ثروت زیر زمین گرسنه گان پا برهنه گان تان در قطار های منظم به پاکستان میرود و آنجا به انرژی مبدل می شود برای عرضه به بازار های جهانی و میلیارد ها دالر عاید.
واخان تان با درفش پاکستان بندر تجارتی پاکستان به آسیای و مردم تان برده های معادن زغال سنگ و کارگران تان محکوم به کار شاقه و حفر کردن دل کوه برای پاکستان، حال شما خود بگویید که کی هستید ؟
مگر با این همه زندگی حقارت بار چرا شعور و تعقل مان تا هنوز در آن سطح آگاهی نرسیده است که یک جنبش آزادی‌خواهی علیه استعمار پاکستان راه بیندازیم و یوغ اسارت را که طوق لعنت در گردن ماست به دور بیندازیم و فریاد بر آریم که ای وای سرزمین مان فرهنگ و تاریخ مان غرور ملی و انسانی مان همه یکسره به تاراج رفت و ما کی هستیم؟
ثریا بها