سید مخدوم رهین به اشرف غنی؛ چنین نگاشته است،
در تاریخ کهنسال ما، رهبران و زعمای مختلف داشته‌ایم، دادگر و ستمگر، دانا و نادان، دلسوز به حال مردم و بی‌اعتنا به حال مردم، صادق و خاین، شجاع و بزدل، فدا کار و نفس پرور، اما هر قدر این تاریخ رنگین را ورق بزنی و بی‌طرفانه داوری کنی، خود را پلیدترین، ابله‌ترین و در عین حال منافق‌ترین، خاین‌ترین، بی‌شرافت‌ترین، سخیف‌ترین، فرومایه‌ترین، فاشیست‌ترین و بزدل و ترسو‌ترین مانند خودت را نمی‌یابی. تو ملتی را به خاک سیاه نشاندی، تو غرور ملتی آزاده را شکستی. تو وقار و عزت و اعتماد به نفس توده‌های با مناعت و معصوم ما را به خاک مالیدی. تو آن سرزمین مقدس را با دست ناپاکت به صدها گناه آلوده کردی. تاریخ به رویت تف می‌اندازد. کاش از مادر نمی‌زادی.
سعدی بزرگ فرموده بود:
زنان باردار ای مرد هشیار
اگر وقت ولادت مار زایند
ازان بهتر به نزدی خردمند
که فرزندان نا هموار زایند
تو «فرزند ناهموار» به مادر خیانت کردی، به مادر وطن خیانت و جنایت کردی،
قصر بالا ترین مقام و جایگاه تصمیم گیری کشور را که ارگ ریاست جمهوری بود زنا خانه ساختی با اون زن یهودی جاسوس موساد ات،
حال با چه روی وحال روزی بر یک ملت خیانت کرده نگاه میکنی تف بر تو وذات پلیدت و همکاسه های ننگینت،
#ماپيروزميشوئيم
#مقاومت_استقامت_عدالت_ازادي⬛️