تاریخ گواه است که انگلیسها در ادوار مختلف تاریخ با روس‌ها در زد و بند بوده است. اما درین بزنگاه سیاست و دیپلوماسی، بریتانیا پیوسته پیروز میدان بوده است.
امروز، پس از خیانت و فرار دولت پوشالی و اشغالی به مردم افغانستان، مردم این خطه به پا برخواسته اند تا از سرزمین مقدس خویش در برابر پروژه ی بریتانیایی( طالبان) به پا برخیزند ؛ بریتانیا با نیرنگ و ترفند تازه میخواهد این مقاومت را درهم بکوبد و روس‌ها را بفریبد.
البته با یک تفاهم منطقوی، قرار بود که طالبان به پنجشیر حمله نکنند.
اکنون که طالبان بر کمک عوامل اطلاعاتی خارجی بر کل کشور حاکم شده اند، میخواهند دژ مقاومت را در پنجشیر نیز واژگون سازند. طی دو سه روز اخیر، جنگجویان پنجابی- پشتونخواه به سان سیل با یک آمادگی رزمی برای حمله به ولایت پنجشیر، به پروان، در ورودی ولایت پنجشیر سرازیر شده اند.ذمنون انگریز در صدد یک بازی سخت پیچیده ای خنثا ساختن واکنش های بعدی روس‌ها در برابر موضعگیری ‌‌و یا حمایت از مقاومت برآمده است