برنامه‌ی ۱۳۲- گذرگاه با محمدعثمان نجیب.
تحلیل کوتاه وضع کشور و جهان.
روح فرمانده نورآغا شاد.
هم‌دردی با هموطنان اهل‌هنود ما،
دکترس اناکَلی نماد مبارزه‌ی زنان افغانستان