سخنرانی ولادیمیر پوتین، نکات اصلی:

1.

گسست با غرب برگشت ناپذیر و قطعی است. هیچ فشاری از سوی غرب آن را تغییر نخواهد داد.
2.

روسیه حاکمیت خود را بازیافته و آن را به کسی پس نخواهد داد. تقویت حاکمیت سیاسی و اقتصادی از اولویت های اصلی است.
3.

دنیای قدیم در حال فروپاشی است و دوران حکومت آمریکا به پایان رسیده است. اکنون دنیای جدیدی در حال شکل گیری است.
4.

علیرغم تمام حمایت های غرب از اوکراین، عملیات ویژه در اوکراین تا رسیدن به تمام اهداف ادامه خواهد داشت.
5.

از نظر اقتصادی، روسیه تعطیل نخواهد شد: تاکید بر توسعه اقتصادی داخلی و جهت گیری مجدد تجارت به سمت کشورهای مستقل از ایالات متحده خواهد بود.
6.

اتحادیه اروپا دیگر به عنوان بازیگرانی با نظر و ایده تلقی نمی شوند، بلکه تنها به عنوان مجموعه ای از دست نشاندگان ایالات متحده بدون ایده های سیاسی-نظامی دیده می شوند.
7.

بار دیگر به شرکت های بزرگ پیشنهاد داده می شود که انتخاب خود را داشته باشند: «ملی شدن» در روسیه یا محرومیت از دارایی در غرب.

به طور کلی، هسته اصلی کل سخنرانی این است که کشتی در همان جهت حرکت می کند، بازگشتی وجود نخواهد داشت. به کسانی که هنوز امیدوارند یا از تغییرات آینده در روسیه و جهان می ترسند، یک بار دیگر پیشنهاد می شود انتخاب کنند که با چه کسی باشند.

صدیقه وینتن گارتن