این دوامریکائی‌دراوکراین چه‌می‌کرده‌اند؟

در یک شهر بندری، دو نظامی امریکائی که در کنار نظامی های ارتش اوکراین می جنگیدند دستگیر شده اند. دولت امریکا برای انکار نقش مستقیم افسران ناتو در جنگ اوکراین اعلام کرد که این دو قبلا نظامی بوده اند و زمانی که به اوکراین رفته اند در ارتش امریکا نبوده اند و ضمنا در اوکراین ازدواج کرده بودند در این کشور زندگی می کرده اند! ارتش روسیه اعلام کرده که آنها بزودی محاکمه خواهند و حقیقت آشکار خواهد شد که با کدام ماموریت در اوکراین بوده اند و تاکنون چه کسانی را کشته اند

پیک نت!