عربستان در حال انجام کارهای غیرقابل تصور است. پس از میزبانی یک جشنواره فیلم، ریاض یک «پارتی ریاض» برگزار کرد که در آن مردان و زنان با هم می رقصیدند. آیا پادشاهی واقعاً در حال تغییر است یا همه اینها یک نما است؟ پالکی شارما توضیح می دهد