برنامه‌ی ۱۱۴- گذرگاه با محمدعثمان نجیب.

ماجرای انتخابِ دختر شایسته‌ی سال.
سازمان زنان دهه‌ی۶۰ خطاب به من!
رفیق عثمان به لحاظ خدا…
چالشِ نامه‌های شادروان دکتر نجیب.
تارنماهای وزین کشور از آریایی تحت مدیریت جناب رفیق جرأت گرامی تا جام غور.