ملک ستیز:

سه پرسش از دانشگاه آکسفورد
شما حمدالله محب را برای سخن‌رانی در باب آینده افغانستان و تحلیل وضعیت دعوت کرده اید. لطفا به این پرسش‌ها پاسخ دهید:
نخست
کدام پیشینه‌ی علمی-سیاسی، کار تحقیقی، تحلیل امنیتی و یا دستاورد اکادمیک این آقا سبب شده است تا مخاطبین این نشست از آن بیاموزد و دانشگاه شما از آن سود ببرد؟
دوم
کدام درس با اهمیت از کارکرد های نظام ساختاری-امنیتی این آقا برای شما و مخاطبین تان آموزنده است؟ آیا شما از سرنوشت ارتش، پولیس و نظام استخبارات افغانستان باخبر هستید؟
سوم
کدام راهکار سازنده که می‌توانست وضعیت اسفناک امروز را دیگرگون سازد از این آقا در دست دارید؟ چه چیزی را می‌خواهید بشنوید؟
لطفا به نام دانشگاه آکسفورد که اعتبار جهانی دارد، اهانت نکنید.
لطفا دانشگاه را تربیون معامله و دروغ‌گویی نسازید.
لطفا به وجدان یک سرزمین توهین نکنید.
لطفا اصول علوم سیاسی، روابط جهانی و سیاست امنیتی را رعایت کنید.