یک عضو کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق افغانستان درباره یورش طالبان بر پنجشیر نوشته است، که یورش پشتونی طالبان بر پنجشیر و اندراب چونان یورش جنوبی ها بر کلکان وحشتناک و خونین است.
به گزارش سایت همایون بنقل ازاسپوتنیک، فرید احمد مزدک رئیس سازمان جوانان، عضو کمیته مرکزی حزب دمکراتیک خلق افغانستان و معاون پیشین حزب وطن در زمان دکتورمحمد نجیب‌الله در واکنش به یورش گروه طالبان بر پنجشیر نوشته است، که یورش پشتونی طالبان بر پنجشیر و اندراب چونان یورش جنوبی ها بر کلکان وحشتناک و خونین است.

او افزوده است، که افغانستان جغرافیای اشغال قومی است.افغانستان جغرافیای که نابرابری،استبداد،هژمونی قومی و بی خردی بر آن حکومت می کند.
او در ادامه تویت اش نوشته است، که قبیله گرا های امروز چونان قبیله پرستان سد سال پیش؛دگر ستیز،پس مانده و دشمن آزادی و آموزش اند.
در پایان پیامش او نوشته است، که غیر افغان ها برای حق تعیین سرنوشت اندیشه و کار کنند. مصیبت بزرگ در جغرافیای به نام افغانستان افغانیسم است.