برنامه‌ی ۴۸- گذرگاه با محمدعثمان نجیب

> غم‌نامه‌یی در اندوه وطن و خیانت کرزی، غنی عبدالله و بادارن شان.
>
>
> https://youtu.be/AKT_AdpYlKA
>
Attachments area
Preview YouTube video برنامه‌ی ۴۸- غم‌نامه‌یی در اندوه وطن و خیانت کرزی، غنی عبدالله و بادارن شان.

برنامه‌ی ۴۶- گذرگاه با محمدعثمان نجیب.
بخش اول نامه‌ی سرگشاده‌ی من به بایدن اوباما، هیلاری و همه دموکرات‌های آمریکا.
>
>

> https://youtu.be/28D2X_Q4dgk

> برنامه‌ی ۴۷- گذرگاه با محمدعثمان نجیب.

> بخش دوم نامه‌ی سرگشاده‌ی من به بایدن و طلب غرامت از آمریکا
>
>
> https://youtu.be/VJsW13R-Wgo