اينها ٣٣ تن بودند، كشتي شان در مانش (آبهايي ميانِ فرانسه و انگلستان) غرق شٰد. ٣١ تن بشمولِ زنانِ حامله و كودكان مٰردند و دو تن در حالتِ وخيمي در شفاخانه اند كه بگمانِ اغلب زنده نميمانند. (زيرا نه به مفادِ باريس جونسون است، نه ماكرون و نه هم مافياي مٰشتركِ پوليسِ فرانسه و قاچاقبران)!
اين نگون بخت ها با آرامشِ خاطر كشتيِ كوچكِ شان را در مقابلِ موترِ روشنِ پٰوليسِ سرحدي ي فرانسه پٰف ميكنند، به آب ميندازند و يكي پس از دیگري (جوانان، زنان، كودكان) سوار ميشوند. اين پوليس ها بخوبي ميدانند كه آن كشيتي كوچك توانِ انتقالِ بيش از ١٢ تن را ندارد، آنها همچنان ميدانند كه ان شب هوا مناسب نيست، موج هاي آب بلند است، بيشترِ مهاجران شنا بلد نيستند و هيچكس از قاچاقبران هم در كشتي ننشستند. يعني اين بيچاره ها نميدانند كه بكٰجا (از كوتاه ترين راه) به انگلستان بروند!
پرزدنت ماكرون بادي به غبغب انداخت و گفت “دیگر اجازه نميدهيم لامانش به قبرستانِ مهاجرين مبدل شود.”
بوريس جونسون ميگويد: “مقاماتِ فرانسه و اتحاديه ي اروپا اقداماتِ كافي را براي كنترولِ جريان و جلوگيري از فاجعه انجام ندادند.”
چرا اين أقايان بجاي درخواستِ پولِ بيشتر از پارلمان هايشان از پوليس هاي فرانسه نميپرسند كه چرا اجازه داديد بحاي ١٢ تن ٣٣ نفر در كشتي بنشينند؟
چرا اسناد و پاسورت هايشان را برسي نكرديد؟
چرا نخواستيد بدانيد اينها كي هستند و در فرانسه چه ميكردند؟
چرا ميروند و أيا جرم و جنايتي در كشورتان مرتكب شٰده اند؟
نیاز