پزشکان پاکستانی را به خوست چی کار؟ این‌ها کارمندان آی.‌اس. آی اند نه پزشکان.

نوشته‌ی محمد عثمان نجیب
روایات می‌رسانند که گویا پانزده تن کم و زیاد از پزشکان پاکستانی برای معالجه و مداوای بیماران در ولایت خوست آمده اند. پاکستان و طالبان پاکستان حاکم در افغانستان پنداشته اند که مردم افغانستان آگاهی سیاسی، امنیتی، کشفی ‌و استخباراتی نه دارند و هر غلطی را به خورد شان بدهی سرگرم می‌شوند. پاکستانی‌ها باید بدانند که ملت افغانستان علوفه ‌نشخوار نه می‌کنند. ملت بزرگ افغانستان که به یمن‌!؟خیانت غنی. کرزی، عبدالله،‌ صالح، دانش ‌و دیگر وطن‌فروشان و برنامه های بایدن، ملکه الیزابت ‌و عمران خان و‌‌ متحدین شان اسیر گروه دجال ساخت آن‌ها اند بسیار آگاه‌تر از آن اند که محاسبه کرده اند.

در شرایطی که بی‌داد روز افزون سرما، قحطی و نایابی دارو و در مان مناطق شمال کابل، پهن‌دشت شمالی، پنجشیر ‌و ولایات شمال را ناچار کرده و در چنگال مرگ ‌و گرسنه‌گی و بی‌دارویی اسیر اند، نشر خبر مضحکه‌بار به اصطلاح پزشکان پاکستان در ولایتی که الحمدالله هیچ‌ نیازی نه دارد پرسش برانگیز است.

این اعلام یک روشِ جدیدی برای راه گم کردنِ افکار عمومی است تا جاسوسان و مشاوران پاکستانی اهدافی را عملی و مطالعه کنند که دستور آن را دارند. یکی از این اهداف برنامه سنجی‌های پیش‌رَوِی و عقب‌‌رَوِی طالبان تحتِ امر پاکستان از مناطق کوهستانی شمال به خصوص پنجشیر و اندراب‌هاست. نیروهای پاکستانی مستقر در پنجشیر و شمال زاده‌ شده‌های مناطق گرم‌سیر اند که مثل موش در سرما طاقت خنکی و فرسایش‌گری جنگ و سردی طوفان‌های کوه‌ پایه‌های شمال را نه دارند.

و در بخش بعدی این سفر ارائه‌ی مشاوره‌ها ‌و روش‌های اعمال زور و فشار و ظلم و کشتار مردم شمال در شرایط زمستانی است تا بدیل‌هایی باشند در خلای حضور طالبان. من فکر می‌کنم طراحی برنامه‌های کشتار‌جمعی با استفاده از نیروهای انتحاری مدارس حقانی و پشاوری توسط حقانی‌ها ‌و پاکستانی‌ها در ساحات شیعه‌نشین، پارسی‌گویان از کابل تا همه‌ی شما و ره‌یابی نفوذ جواسیس و جا‌به‌جایی شان در مناطق یاد شده اند و مردم شریف خوست فریب نه‌خورند که این گروه به مقاصد استخباراتی وارد ولایت شان شده اند نه کم نه زیاد.
https://youtu.be/aCfj8ds32lY