اشرف غنی / یک برده تاریخی
من مخالفم با اینکه گفته شود؛ اشرف غنی فرار کرد و یا اینکه افغانستان را معامله نمود.
اشرف غنی بر مبنای یک ماموریت، قدرت را بصورت کاملا محرمانه به طالبان واگذار نمود. او بعنوان سرقوماندان اعلا پیش از فروپاشی ساختار نظام، در سقوط بسیاری از شهرهای بزرگ و غیر فعال ساختن ساز وبرگ های نظامی دست داشت و در راستای منافع بزرگ برخی کشورها عمل نمود و در پایان سناریوی ماموریتش فرار نه بلکه مانند یک مهرۀ سوخته انتقال داده ش.
اشرف غنی تنها مامور فروپاشی حکومت و جامعه رو به پیشرفت بود. او در حقیقت علیه یک نظام تعریف شده کودتا نمود و مطابق یک خواسته و فرمایش قدرت بزرگ جهانی عمل نمود.
باید بصورت صریح عنوان نمود که اشرف غنی نه افغانستان را معامله کرد و نه از کشور فرار کرد بلکه او در حدی نبود که معامله کند و صلاحیت معامله را هم نداشت، او یک بردۀ تاریخی بود که هر آنچه ارباب گفت به آن عمل نمود و تاسفم به حال کسانی است که ضعیف ترین و بی مقدار ترین موجود تاریخ سیاسی افغانستان را «بابا» خطاب میکنند.

مهدی ثاقب