ایتالیا برای فاسدترین زن افغانستان تابعیت داد

ماریا بشیر رییس پیشین اداره سارنوالی هرات (دادستانی) که متهم به فساد اخلاقی و فساد اداری شهره بوده است از دولت ایتالیا تابعیت گرفت.
موصوف چند سال قبل به اتهام فساد اداری برکنار شد و دوسیه اش به لوی سارنوالی (دادستانی کل) راجع گردید که پس از برکناری اش ده ها شکایت از جانب مردم و پرونده اختلاسش به آن اداره منتقل شد.

گفته میشود که دو دهه قبل با بشیر خفاف (کفش فروش)‌ که قبلا ازدواج کرده بود رابطه غیر اخلاقی ایجاد نموده و سر انجام به همسری دوم آن مرد در آمد که این خود خشونت علیه زنان است و پس از آن با ایجاد رابطه…. با عبدالجبار ثابت لوی سارنوال وقت به همسرش خیانت نموده و با برقراری رابطه غیر اخلاقی با آن به کرسی ریاست سارنوالی هرات رسید و در واقع فساد اداری و اخلاقی را بصورت گسترده در این اداره بنیاد گذاشت.

طوریکه وی به این مورد اکتفا ننموده و با یک عده مسوولین وقت رابطه نامشروع برقرار و همسرش را وارد تجارت نفت نمود و به همین ترتیب فعالیت فساد اداری اش در کنار فساد اخلاقی رنگ و روی بیشتر گرفت و صد ها انسان بی گناه را به بهانه های خشونت علیه زنان به زندان انداخت و در مقابل با هزاران مفسد که متهم به واردات بی کیفیت مواد نفت، اختطاف و قاچاق اطفال بودند را حمایت میکرد، چرا که با آنان وارد رابطه های مافیایی گردیده بود.حتی در یک مورد سفید پوشان صحت عامه هرات را نیز شخصا مورد لت و کوب قرار داده بود.

این زن دیکتاتور در زمان تصدی پستش به حدی تک رَوی مینمود که والیان فاسد و حتی نهاد های مدنی از وی حساب میبردند. اما اکنون در جریان عملیات تخلیه به ایتالیا منتقل شده و تابعیت آن کشور را بدست آورد.
در حالیکه هستند بانوان مبارز و پاک دامنی که طی دو دهه تلاش های بی شایبه شان پیرامون دفاع از حقوق زن، کاهش خشونت، و مبارزه با فساد اداری از هیچ گونه سعی دریغ ننموده اند نه تنها مورد تشویق و ارتقاء قرار نگرفتند و به مناصبی دست نیازیدند بل همیشه در حاشیه قرار گرفته و اینگونه تکه داران حقوق زن از نام پاک و حقوق این قشر رنج دیده و مظلوم استفاده سوء نموده و در هر برهه از زمان دنیا را اغفال کرده و مورد تمجید و مدال و نشان قرار میگیرند.

احمد احسان سروریار