آیا افغانستان صوبه پنجم پاکستان نیست؟

خبط سیاسی اندیشه پردازان استعمار درین بود که برای نشان استعمار نه سمبول شاخ را گذاشتند ونه از ُدم را.هرگاه چنین میکردند که استعمار هم شاخ می‌داشت وهم د ُم،فهم استعمار پاکستان برافغانستان برای مردم جاهل این کشور ودانشمندان ای که بد تر ازجاهلان استعمار پاکستان را غنیمت بزرگ میدانند،بسیار ساده بود!!
حال تالبان این مزدوران پاکستان حتی اعلامیه های رسمی خود عنوانی جامعه جهانی را به زبان اردو می فرستند!!
خیلی دشوار شده است که آفتاب را به دوانگشت پنهان ساخت وگفت که نه افغانستان کشور آزاد است!!
اما وطنفروشان،معامله گران،پاکستان پروران وهوادار تالبان با تمام قباحت ایستادگی مینمایند تا همین آفتاب حقیقت را به نوک سوزن پنهان نموده ونگذارند تا افغانستان از زیر ساطور پاکستان رهایی یابد!!
یاد مانرود که درین جبهه نمایندگان روشنفکران ومسخ شدگان خائن ومعامله گران احزاب چپ دیروز که در گنداب تباری آب بازی میکنند حرف اول را زده و به حامیان اصلی استعمار پاکستان به افغانستان مبدل شده اند!!
بیاد داریم که هبران وطنپرور افغانستان ومردمان شجاع کشور در طول تاریخ اجازه ندادند که پاکستان به اندازه یک سانتی متر خاک افغانستان را در مناطق سرحدی تصاحب نماید اما امروز که پاکستان برتمام خاک وقلمرو افغانستان توسط جنگاوران نیابتی خود فرمان می راند،کم نیست وطنفروشانی که فلسفه می بافند وبرای استعمار پاکستان برافغانستان مشروعیت کمایی نموده وانرا رسماً توجیه میدارند!!
تالب غیر از تنظیم خود شان هرگاه یک متحد تاریخی درافغانستان داشته باشد،آن عبارت از همین چپی های منفور وسقوط کرده است که باتمام بیشرمی به بلند گویان تالبان مبدل شده اند!!
فراموش نکنیم که طراحان استعمار پاکستان برافغانستان نه قشر جاهل وبیسواد افغانستان بلکه پروفیسوران،دکتوران ومغز های متفکر مانند غنی،کرزی ،خلیلزاد…بودند!!
نمی دانم که این جغرافیا چرا اینقدر خائن پرور است!؟

توریالی خاوری