عریز ارینفر:ملا حسن، سردمدار رژیم تبهکار دهشت افکن دست نشانده آی اس آی فتوا داده است که هر کسی که پشتو نمی داند، باید از ادارات دولتی بیرون انداخته شود. بیگمان هر کسی زبان شیرین پشتو را بداند، بسیار خوب است. اما وقتی کار به اجبار و زورگویی و تحمیل می کشد، نوعی فاشیسم تباری و زبانی را در پهلوی فاشیسم مذهبی تداعی می کند که ستمگری مضاعف و کار بسیار خطرناک است و می تواند منشای فتنه های بسیاری گردد. بی چون و چرا در پشت این تصمیم فتنه انگیزانه آی اس آی پاکستان ایستاده است که برنامه تجزیه افعانستان و الحاق سرزمین های پشتون نشین ما را در اولویت برنامه های خود گذاشته است..

.