خبر می رسد که خطر درگیری گسترده بین حکومت و رزمنده گان محلی بهسود میدان وردک وجود دارد.

شکست حکومت در بازداشت غنی علیپور فرمانده بهسودی، عواقب ناخوش آیندی برای حکومت به دنبال خواهد داشت. نفس اقدام علیه علی پور در شرایط حساس حاضر، مذموم است و شباهت به تحقیر و درهم کوبی نظام قیصاری دارد. اصل مساله این است که حکومت درین وضعیتی که سرنوشت خودش به یک تار مو بند است؛ با علی پور چی کار دارد!؟

دومین اشتباه دولت، قتل جمعی مردم و گروگانگیری اهالی است که منجر به یک غائله کلان شده می تواند. پیکارجویان محلی بهسود روی پیشانی خویش نوارهای سفید رنگی بسته اند که روی آن واژه «مقاومت» نوشته شده است. دولت توان سرکوب مردم را ندارد و شعاع مقاومت محلی به طور خطرناکی گسترش خواهد یافت. حکومت نژاد پرست غنی دست به اقداماتی جنون آمیزی می زند که یگانه ماحصل آن، تضعیف خود حکومت است

گزارش نامه افغانستان.