گفته های عباس استانکزی در مسکو، شیادانه و مطلق از روی دغلبازی است. غنی، تا این مرحله، همکار طالب بوده است. استعفای غنی، سرپوش نظام است و برداشتن آن، فقط به طالب امکان می دهد که درموجی از هرج و مرج، شعاع وحشت خود را گسترده تر کند. وعده استانکزی به این که بعد از استعفای غنی « آتش بس می کنیم» از بیخ و بنیاد غلط است.

استانکزی دشمن اصلی خود را درپشت چهرۀ غنی پنهان می کند. مخل رسیدن طالبان به قدرت، غنی نیست، طیف های گسترده ای از شهرنشینان درسراسر کشور و نیروهای «جهادی» بازمانده از جبهه مقاومت احمد شاه مسعود است. طالب، می خواهد غنی از صحنه برود تا خلاء ایجاد شود و آنگاه، از طریق دامن زدن به هیستری بی نظمی، خود را به صدر قدرت برسانند؛ امری که از هرزاویه یی که نگاه کنی، محال و نا ممکن است. سکوت جنبش مقاومت خبر از جریانات سری می دهد

گزارش نامه افغانستان.